Årsmøte LYN SKI 15. april 2013, kl. 19.00

I klubbhuset. Agenda: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt to medlemmer til å undertegne Årsmøtets protokoll.
 4. Behandle årsmelding
 5. Fremleggelse av:
  a) regnskap pr. 31. desember i revidert stand
  b) revisors beretning
  c) Fastsettelse av årskontingent.
 6. Fastsette budsjett for inneværende år.
 7. Innkomne forslag.
 8. Valg av:
  a) leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
  d) valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem
  e) valg av revisor