Årsmøte LYN SKI 23. april

Kl. 19.00 i Klubbhuset

lyn logo bruk

ÅRSMØTE LYN SKI

23-04-2014

 1. Velkommen
 2. Godkjenne  de stemmeberettigede.
 3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 4. Velge dirigent(er), referent(er) samt to medlemmer til å undertegne Årsmøtets protokoll.
 5. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 6. Fremleggelse av:
  a) regnskap pr. 31. desember i revidert stand
  b) revisors beretning
 7. Fastsettelse av årskontingent.
 8. Innkomne forslag.
  1. Ny lov LYN SKI
  2. Utnevning av æresmedlem LYN SKI
 9. Fastsette budsjett for inneværende år.
 10. Innkomne forslag.
 11. Valg av:
  a) leder, nestleder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer
  c) minst to medlemmer til kontrollkomitéen og to varamedlemmer
  d) valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem
  e) valg av revisor
  f) representanter til ting/årsmøter og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.