Krav om politiattest i LYN SKI

Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjelder styret, oppmenn, trenere og voksenhjelpere.

Politiattestens innhold

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Politiattester – LYN SKI

  • Alle som er jobber eller er engasjert med verv i vår klubb har godkjent vandelsattest. Vi følger opp at alle har godkjent attest.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver i vår klubb.